Obszary badawcze

Do najważniejszych kierunków badań należą:

  • makroskopowe modelowanie anizotropowej przestrzeni porów materiałów przepuszczalnych oraz przepływu i propagacji fal w takich ośrodkach;
  • makroskopowe modelowanie kapilarnego transportu zwilżającej i niezwilżającej cieczy w nienasyconych materiałach porowatych;
  • modelowanie propagacji fal w makroskopowo niejednorodnych materiałach oraz identyfikacja ich charakterystyk parametrycznych;
  • opracowanie podstaw oraz metod numerycznych identyfikacji parametrów struktury porów oraz makroskopowych własności fizycznych na podstawie skanów mikrotomografii komputerowej;
  • opracowanie podstaw oraz metod numerycznych obrazowania budowy wewnętrznej i niejednorodności obiektów przewodzących prąd elektryczny metodą tomografii elektrooporowej;
  • numeryczne modelowanie statycznych i dynamicznych zagadnień mechaniki konstrukcji oraz symulacja głębokiego tłoczenia blach;
  • analiza i symulacja rozwoju pożarów;

Z tego zakresu zespół zakładu ma liczne oryginalne osiągnięcia opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W Zakładzie prowadzone są również prace nad uruchomieniem Laboratorium Badań i Inżynierii Materiałów Porowatych, w którym głównymi narzędziami w zakresie badań eksperymentalnych będzie mikrotomograf komputerowy oraz drukarka 3D, a podstawę funkcjonowania Zakładu stanowić będzie wieloletnie doświadczenie i dorobek naukowy Zespołu w zakresie badań materiałów porowatych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz,

ul. Kopernika 1, tel. +52 32 57 640